RODO

Kto jest administratorem danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest:

AGROCOM Polska Jerzy Koronczok
ul. Strzelecka 47
47-120 Żędowice
NIP:756-128-46-42
REGON:532108091


Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?

adres e-mail:biuro@agrocompolska.pl
adres pocztowy: ul. Strzelecka 47, 47-120 Żędowice lub Lubliniecka 7a, 47-120 Zawadzkie.


W jakim celu i na jakiej podstawie prawa są przetwarzane dane przez Agrocom Polska Jerzy Koronczok:

 • zapewnieniu Państwu większego bezpieczeństwa usług;
 • przedstawienia ofert lub rozpatrzenia wniosku o produkt lub usługę;
 • zawarcia umowy oraz jej realizacji;
 • marketingu, w tym promocji produktów;
 • zapewnieniu obsługi transakcji i rozwiązywaniu problemów technicznych;
 • realizowaniu umowy poręczenia w ramach finansowania lub programu gwarancyjnego;
 • obsługi reklamacji w przypadku, gdy złożysz taką reklamację;
 • obsługi Państwa próśb, które do nas kierujesz (np. przez formularz kontaktowy);
 • kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług;
 • windykacji należności; prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych;
 • prowadzenie analiz statystycznych;
 • przechowywanie danych dla celów archiwalnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania
 • spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).

Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych.


Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?

Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. W pozostałym zakresie podanie Twoich danych jest dobrowolne.


Jakie masz uprawnienia wobec Agrocom Polska Jerzy Koronczok w zakresie przetwarzanych danych?

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Uprawnienia te możesz wykonać, gdy:

 • w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 • w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Agrocom Polska Jerzy Koronczok cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną;
 • w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe – możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalającynam sprawdzić prawidłowość tych danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte; Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
 • w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.
 • Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

W jakich sytuacjach możesz się sprzeciwić wobec przetwarzania Twoich danych?

Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy ich przetwarzanie
odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw
jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś/aś.


Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Państwa dane mogą być udostępniane:

 • podmiotom i organom, którym firma jest zobowiązana lub upoważniona do udostępnienia danych na podstawie powszechnie obowiązującego prawa;
 • firma może udostępniać Twoje dane osobowe podmiotom współpracującym z firmą (partnerom handlowym) dane niezbędne do realizacji umowy, zamówień.
 • firma może przekazać Twoje dane osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Agrocom Polska Jerzy Koronczok przechowuje Twoje dane osobowe w związku z dokonaniem transakcji, zawarciem umowy, przez czas niezbędny do realizacji danej transakcji, umowy oraz przez czas, w jakim możliwe jest dochodzenie roszczeń w związku z wykonaniem umowy, zawartej na skutek transakcji, maksymalnie 3,5 roku od dnia dokonania transakcji.

Dodatkowo, dane mogą być przez nas przechowywane dla celów zapobiegania nadużyciom i oszustwom, dla celów statystycznych i archiwizacyjnych przez okres 10 lat od dnia zakończenia obowiązywania umowy lub zdarzenia powodującego konieczność takiego przetwarzania. Jednocześnie, w celu rozliczalności będziemy przechowywać dane przez okres, w którym Agrocom Polska Jerzy Koronczok zobowiązana jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych, w tym umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.


Czy przekazujemy Państwa dane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych?

Nie przekazujemy danych osobowych do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.


Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Twoje prawa?

Twoje dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany.