SCDI Smart Crop Damage Identification – informacje szczegółowe

SCDI Smart Crop Damage Identification – informacje szczegółowe

SMART CROP DAMAGE IDENTIFICATION (SCDI)

Obiektywny i sprawny system szacowania szkód w uprawach rolniczych spowodowanych przez zwierzynę leśną, czynniki pogodowe oraz inne wydarzenia.

System wspomaga obiektywne i sprawne szacowanie szkód łowieckich i szkód naturalnych upraw rolniczych pod koniec wegetacji (rośliny wysokie 3D: zboża, kukurydza, rzepak) oraz roślin podczas wczesnych, wiosennych faz rozwojowych (rośliny niskie 2D: zboża, rzepak, użytki zielone). System wykorzystuje fotografie niskopułapowe (z różnego typu dronów – Bezzałogowych Statków Powietrznych BSP) i zestawia z istniejącymi danymi laserowymi LIDAR. System oblicza automatycznie uszkodzone powierzchnie.

 

Innowacyjny charakter

Innowacyjny charakter rozwiązania polega na automatycznym zestawieniu aktualnych danych przestrzennych roślin 3D tj.: wysokości roślin (zboża, rzepak, kukurydza) zebranych / zmierzonych podczas właściwej fazy rozwojowej – przed szacowaniem do laserowej chmury punktów LIDAR (powszechnie dostępnej) przedstawiającej precyzyjny obraz hipsometryczny (wysokościowy) terenu. Dopiero porównanie i analiza roślin do zniwelowanego poziomu gleby przedstawia rzeczywiste ich zróżnicowanie oraz miejsca wystąpienia szkód łowieckich czy też szkód spowodowanych przez czynniki pogodowe. Weryfikacja i obliczanie powierzchni szkód jest wtedy w pełni precyzyjne i obiektywne.

Tę metodę można także zastosować do zadań doświadczalnictwa roślin i w sposób precyzyjny i powtarzalny mierzyć np. średnią wysokość roślin obiektu doświadczalnego. Niezwykle usprawniając systematyczność pracy oraz czas pracy.

Nasz system oblicza także różnice pokrycia powierzchni gleby uprawami roślin o niskiej wysokości 2D – szczególnie podczas wiosennego ruszenia wegetacji. Na podstawie zebranych zdjęć i powstałych z nich georeferencjonowanych ortofotomap system SCDI lokalizuje, oznacza i oblicza powierzchnię uszkodzonych przez zwierzynę leśną (np. buchtowanie dzików) roślin.

Wykorzystując analizę barwną nasz system także potrafi wydzielić określone powierzchnie wewnątrz pola, oznaczyć je i dokonać obliczeń statystycznych zarejestrowanych wartości pomiarowych fotografii pasma widzialnego (RGB) i bliskiej podczerwieni (NIR). Np. w doświadczeniach poletkowych – zaznacza powierzchnię badanego obiektu i oblicza średnie wartości indeksów wegetacyjnych np. NDVI, SAVI podczas kolejnych systematycznych nalotów.

 

Szczególne znaczenie / zalety

Szacowanie szkód łowieckich oraz szkód spowodowanych przez czynniki pogodowe (gradobicia, intensywne opady, huragany, przymrozki, wymoknięcia, zalania) jest niezwykle trudne, pracochłonne I czasochłonne a niekiedy niereprezentatywne i nieobiektywne. Często wywołuje nadmierne emocje osób poszkodowanych i osób likwidujących (szacujących) szkodę.

System SCDI umożliwia sprawne zebranie aktualnych, prostopadłych obrazów pola / roślin wraz z uszkodzeniami i ich precyzyjna cyfrową analizę. Powstaje obiektywny i rzeczywisty obraz pola wraz z roślinami. Obraz ten oraz chmura punktów są dostosowane do dalszych analiz przestrzennych 3D oraz barwnych 2D.

Sprawna rejestracja z powietrza za pomocą drona nie wstrzymuje prac polowych. Możliwe jest np. rozpoczęcie zbioru roślin.

System SCDI obsługuje także istotne dane przestrzenne i płaskie (barwne) rejestrowane podczas prowadzenia doświadczeń polowych na obiektach doświadczalnych (doświadczenia ścisłe oraz łanowe). Umożliwia ich sprawne wyobrębnienie oraz analizę statystyczną.

Z poziomu powierzchni pola i roślin tymczasem należy określić przewidywaną wielkość plonu.